เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ข่าวประจำวัน แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561

รายการ            ข่าวประจำวัน

 นำเสนอโดย       1.ด.ญ.รัตน์วดี  เมืองอินทร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  

                       2.ด.ญ.วันวิสา  พลีพลอย        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1      

ผลิตรายการโดย ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ และ ครูไปรมา กุหลาบซ้อน

##################################################################################

ข่าวภายในโรงเรียน

 1. การทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน   

    ขอชมเชยนักเรียนที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดมาตลอดปีการศึกษา

2. การเปลี่ยนแปลงเวลาเลิกเรียน

    วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเลิกเรียนเป็นเวลา 15.00 น. 

3. กิจกรรม ต้นกล้าสู่ฝัน บัณฑิตน้อย และวันแห่งความสำเร็จ

    วันพุธที่14 มีนาคม 2561 กิจกรรมต้นกล้าสู่ฝัน บัณฑิตน้อย โดยนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ วันพฤหัสบดีที่15 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ โดยนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข่าวภายนอก เรื่องคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษาทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3

    รศ.ทิศนา แขมมณี กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตนได้นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นป.1-3 สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การให้เด็กช่วงชั้นนี้เรียน 8 กลุ่มสาระเป็นการเรียนที่มากเกินไป และการมีดัชนีชี้วัดผู้เรียนจำนวนมาก ทั้งนี้การวิจัยพบว่า ช่วงชั้นนี้เป็นรอยเชื่อมต่อจากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กต้องปรับตัว ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กระดับนี้ต้องมีความยืดหยุ่นให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็ก ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะ ปฎิรูปหลักสูตรใหม่ให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กโดยจะสร้างชุดวัดสมรรถนะของเด็กวัยนี้เพื่อให้เด็กอยู่ได้ทั้งในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต“ขณะนี้ ร่วมกับสภาการศึกษา(สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทำการวิจัยเพื่อปรับหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะที่ตอบโจทย์ของเด็กช่วงวัยนี้ ซึ่งไม่ใช่เรียนเพื่อไปสอบแข่งขันหรือไปเรียนต่อแต่เป็นการเรียนเพื่อสร้างสมรรถนะให้ตนเองไว้ใช้ในอนาคต ทั้งนี้คาดว่าชุดวัดสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กช่วงชั้นนี้ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน จากนั้นจะเริ่มต้นสร้างกรอบสมรรถะผู้เรียนประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการในระดับต่อไป”รศ.ทัศนากล่าวไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com