เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน  ประจำวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2561

นำเสนอโดย   ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

ผลิตรายการโดย     ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

…………………………………………………………………………………………

1. เรื่อง  การสอบวัดผลระดับชาติ

ข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น ม.1 และ ม.2 สอบระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นป.2,ป.4 และป.5 สอบระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-6 มี.ค. 2561

สอบอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สอบ NT ป.3 สอบวันที่ 7 มีนาคม 2561

2. เรื่อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

แข่งขันระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

 ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com