เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ความรู้สู่สุขภาพดี แพร่ภาพเมื่อวัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

รายการความรู้สู่สุขภาพดี    ประจำวัน   อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

นำเสนอโดย        เด็กหญิงโสภิตนภา  อ้นเพชร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 / 2
ผลิตรายการโดย   ครูเกลียวพันธ  วิภาโตทัย

.................................................................................................................................................

ทำไมต้องดนตรี  ตอนที่  2

       เรามารู้ถึงประโยชน์ของดนตรีกันต่อนะคะ

3. ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสังคมของเด็ก แน่นอนทีเดียวที่กิจกรรมดนตรีนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดีมาก เพราะดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มซึ่งทั้งสองแบบนี้สามารถพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดีในคนและแง่ คือ

กิจกรรมดนตรีแบบเดี่ยว ได้แก่ การร้องเพลง เล่นดนตรี รำ/เต้นแบบเดี่ยวๆต่อหน้าคนอื่น เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงความสามารถและความถนัดของตนเองเพื่อเป็นที่ยอมรับของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็ก

กิจกรรมดนตรีแบบกลุ่ม ได้แก่ การร้องเพลง เล่นดนตรี รำ/เต้นร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กโดยตรง

4. ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็ก ดนตรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสติปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมดนตรีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษา โดยเด็กๆสามารถเรียนรู้ในเรื่องของภาษาผ่านทางเนื้อร้องของแต่ละบทเพลง / ในเรื่องของคณิตศาสตร์ เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของตัวเลขจากจังหวะและการอ่านโน๊ต / ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและชาติต่างๆ เด็กๆสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้โดยผ่านทางเนื้อร้องและทำนองของบทเพลงแต่ละเพลง ดังนั้น ดนตรีจึงมีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างแท้จริง รู้อย่างนี้แล้วให้เด็กๆเรียนดนตรีกันดีกว่า

 

พบกับรายการความรู้สู่สุขภาพดีได้ใหม่ในวันอังคารหน้า  สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com