เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ รักษ์ภาษา แพร่ภาพเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560

รายการรักษ์ภาษาประจำวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ดำเนินรายการโดย เด็กหญิงสุธิดา  จะตุคะมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผลิตรายการโดย ครูปริญาพร  ขุนพรม

 

วันนี้รายการรักษ์ภาษาขอเสนอคำว่า 

บัณฑิต

          คำว่า บัณฑิต เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่า ปณฺฑิต (อ่านว่า ปัน-ดิ-ตะ) แปลว่า ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์. ในภาษาไทยใช้คำว่า บัณฑิต หมายถึงผู้ที่ได้ศึกษาความรู้สำเร็จแล้ว เช่น คนที่ได้บวชเป็นพระภิกษุจนครบพรรษา ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพอสมควร ได้เรียนรู้ธรรมะของผู้ครองเรือน เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้ และเรียนรู้ระเบียบของสังคม เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ สามารถนำครอบครัวต่อไปได้ จึงเรียกว่า บัณฑิต ซึ่งเมื่อย่อเป็นคำสั้น ๆ ใช้ว่า ทิด. ในปัจจุบัน มีการจัดการศึกษาวิชาการมากมายหลายแขนง และเรียกขั้นความรู้ระดับปริญญาตรีว่า ระดับปริญญาบัณฑิต. เรียกขั้นความรู้ระดับปริญญาโทว่า ระดับปริญญามหาบัณฑิต และเรียกขั้นความรู้ระดับปริญญาเอกว่า ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต.

 

แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า  สำหรับวันนี้ สวัสดีคะไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com