เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน แพร่ภาพเป็นประจำ 14.40-14.45 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
"ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
"นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
"ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
"วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
"อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
"วายเมเถว ปุริโส"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
"นาลโส วินฺทเต สุขํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
"อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
"อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
"อาสึเสเถว ปุริโส"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
"น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
"ปฏิกจฺเจว กยิรา ชญฺญา หิตมตฺตโน"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
"กยิรา เจ กยิราเถนํ "  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
"อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
"เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
"หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
"มา ปมาทมนุยุญฺเชถ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"อปฺปมตฺตา น มียนฺติ"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com