เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน แพร่ภาพเป็นประจำ 14.40-14.45 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
"อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
"มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
"มนุญญเมว ภาเสยฺยํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
"ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560
"อภูวาที นิรยํ อุเปติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
"ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
"ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"ขนฺติ สาหสฺวารณา"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560
"สาธุ โข สิปฺปกํ นาม"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
"สพฺพํ สุตมธีเยถ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
"นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
"โกโธ สตฺถมลํ โลเก"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
"อนตฺกชนโน โกโธ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
"ชยํ เวรํ ปสวติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
"เย ปมตฺตา ยถา มตา"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"อรติ โลกนาสิกา"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
"กัมมุนา โหติ พราหมะโณ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
"อตฺตนา อกตํ ปาปํ วิสุชฺฌติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
"นตฺถิ โลเก รโห นาม"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com