เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน แพร่ภาพเป็นประจำ 14.40-14.45 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
"อนฺนโท พลโท โหติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"วตฺถโท โหติ วณฺณโท "  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"ปิโย จ ครุ ภาวนีโย"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
"พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
"จเช มตฺตาสุขํ ธีโร"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
"กร ปุญญมโหรตฺตํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"ปิยทายิโน เทว ปิยํ ลภนฺติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
"ธมฺมลทฺธสฺสปิ สาหุ ทานํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"อสาธุ สาธุนา ชิเน"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"น เว กทริยา เทวโลกํ วชนฺติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
"สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"สีลํ โลเก อนุตฺตรํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
"กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"สจฺเจนาลิ กวาทินํ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"สติมา สุขเมธติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"ปุตฺเต วิชฺชาสุ ฐาปย"  
อ่านรายละเอียด
 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
"อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com