เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
www.chaonua.net
CN.TV.
  
Untitled Document


   ข่าวประจำวัน
   สาระน่ารู้
   ความรู้สู่สุขภาพดี
   รู้ไว้ใช่ว่า
   รักษ์ภาษา
   สมาร์ทคิดส์
   ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา
   สารพันช่วงชั้นที่ 1
   สารพันช่วงชั้นที่ 2
   สารพันช่วงชั้นที่ 3
   เรื่องเล่าจากสภานักเรียน
   ผู้บริหารพบนักเรียน
   ภาษาไทยวันละคำ
   ภาษาอังกฤษวันละคำ
   CN QUIZ
   อาเซียนหลังข่าว
   พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน

   

 

โครงการเคเบิ้ลทีวี CN 36

คำอธิบาย: logo1
                                                                โดย  .. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
                                                                  ครูอันดับ คศ. 3 ร.ร.วัดชาวเหนือ


1.  สภาพปัจจุบันปัญหา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 23)  พ.ศ. 2545  กำหนดไว้ว่า    การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด          กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต  ทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางเคเบิ้ลทีวีสามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการเคเบิ้ลทีวีในโรงเรียนขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    โดยใช้เคเบิ้ลทีวีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีระบบเคเบิ้ลทีวี
  3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศทั้งทางด้านวิชาการความรู้และด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์

3. แนวคิดหรือทฤษฎี

การเรียนรู้จะสามารถอยู่ได้คงทนถาวรและเนิ่นนานนั้น  ผู้เรียนต้องได้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเอง
รวมทั้งต้องศึกษาและแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลายด้วยตนเอง

4. เป้าหมาย

  1. ด้านปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สามารถใช้เทคโนโลยีเคเบิ้ลทีวีในการแสวงหาความรู้
  2. ด้านคุณภาพ
   1. นักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเคเบิ้ลทีวีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำในสิ่ง

ที่ถูกต้องเป็นประโยชน์

5. วิธีดำเนินการ

ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1
2
3

 

 

 

 4

จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมการแพร่ภาพ
3.1  รายการสารพันช่วงชั้นเรียน 1 - 3
(นักเรียนแต่ละระดับช่วงชั้นจัดรายการ)
3.2  รายการแพร่ภาพตอนเช้าหลังเคารพธงชาติโดยนักเรียน

   1. รายการข่าวประจำวัน
   2. รายการสาระน่ารู้ , อย.น้อย , รู้ไว้ใช่ว่า ,   สมาร์ทคิดส์ และภาษาน่าสนใจ
   3. รายการมงคลแห่งชีวิต
   4. รายการเดอะสตาร์
  1. รายการผู้บริหารพบนักเรียน

ประเมินผลการดำเนินงาน

เม.ย. 49
พ.ค. 49
พ.ค. 49 – มี.ค. 50
พ.ค. 49 – มี.ค. 50
เวลา  8.35 – 8.45 น.
พ.ค. 49 – มี.ค. 50

เวลา  8.25 – 8.30 น.
เวลา  8.30 – 8.33 น.

เวลา  8.33 – 8.35 น.
ทุกวันพุธ
เวลา  8.35 – 8.45 น.
ทุกวันศุกร์
เวลา  8.35 – 8.45 น.
ต.ค. 49  , มี.ค. 50

เอกราช
ครูและสภานักเรียน
ครูและนักเรียน

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
เอกราช / สุธี

6. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

 1. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และข่าวสารทางเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนทุกวัน
 2. นักเรียนที่ได้รับมอบหมายมีทักษะในการจัดกิจกรรมแพร่ภาพได้
 3. นักเรียนรู้จักการบริโภคข่าวสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ได้
 1. ดูจากการบันทึกการชมรายการเคเบิ้ลทีวีทุกวัน
 2. จากเว็บไซด์ของโรงเรียนที่ www.chaonua.rbr2.net
 1. บันทึกการชมรายการเคเบิ้ลทีวีของนักเรียน
 2. บันทึกในเว็บไซด์ของโรงเรียน
 3. บันทึกการเยี่ยมชมจากหน่วยงานอื่น ๆ

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. นักเรียนและครูสามารถรับรู้ข้อมูลข่างสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

**********************************************