www.chaonua.net  
CN. tv.
เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
รายการรักษ์ภาษา ประจำวัน พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นำเสนอโดย   เด็กหญิงณัชชา รุ่งวิจิตรและเด็กหญิงกมลวรรณ ท้วมเสมา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

                   ขอเสนอสำนวนไทยว่า


กลิ้งครกขึ้นภูเขา
สำนวนนี้ มักจะพูดกันว่า “เข็นครกขึ้นภูเขา” กันส่วนมาก แต่แท้จริง “ครก” ต้องทำกริยา “กลิ้ง” ขึ้นไปจึงจะถูกกว่าคำว่า “ เข็น”
กลิ้งครกขึ้นภูเขา แปลว่า เรื่องที่กำลังจะทำหรือจะทำให้สำเร็จบรรลุผลนั้น ยากลำบากแสนเข็ญมิใช่ของที่ทำได้ง่ายนักเปรียบได้ กับ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสู่ยอดเขา นั่นเอง
สำนวน กลิ้งครกขึ้นภูเขา ตรงกับสำนวนในภาษาอังกฤษว่า
Attempt an uphill task แอ็ทเทม แอน อัพฮิล แทสคฺ แปลว่า ทำงานที่ยาก ที่ไม่อาจจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ง่าย ๆ ที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างมาก
ดังประโยคตัวอย่าง He is aware that he is attempting an uphill task, but he never gives up.
ฮี อิส อแวร์ แธ็ท ฮี อิส แอ็ทเทมทิง แอน อัพฮิล แทสคฺ บัท ฮี เนเวอ กีฟวฺ อัพ
แปลว่า เขารู้ดีว่าเขากำลังกลิ้งครกขึ้นภูเขา แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้

                                  คำที่มักเขียนผิด วันนี้ขอเสนอคำว่า

                                   กะพริบ มักเขียนผิดเป็น กระพริบ
        มักเขียนผิดโดยเติม ร.เรือที่คำว่า กะเป็น กระ ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้อง


ลิตรายการโดย  ครูปริญาพร  ขุนพรม